ShareNL is eind 2012 opgericht als onafhankelijk kennis- en netwerkplatform voor de deeleconomie. We interviewen Pieter van de Glind, een van de oprichters.

Wat was voor jou de aanleiding om te beginnen met shareNL?

 Ik ontdekte al vroeg dat mensen duurzaam gedrag (kunnen) vertonen binnen de deeleconomie, zonder dat ze bewust met duurzaamheid bezig hoeven te zijn. Eind 2012 was het duidelijk dat dit, toen nog jongere fenomeen, behoefte heeft aan een centrale hub waar kennis en netwerk over dit fenomeen bij elkaar komen. Samen met medeoprichter Harmen van Sprang en ons team bouwen we sindsdien elke dag met veel plezier op onafhankelijke wijze aan de deeleconomie in binnen- en buitenland. 

Wat is de deeleconomie? Jullie hebben een ecosysteem van de deeleconomie ontwikkeld, kun je daar iets over zeggen?

De deeleconomie in de ruime zin van het woord bestaat uit ‘economische systemen van decentrale netwerken en marktplaatsen die de waarde van onderbenutte goederen en diensten ontsluiten door vraag en aanbod direct bij elkaar te brengen waardoor traditionele institutionele tussenpersonen overbodig raken.’ Denk aan het onderling lenen en huren van goederen via Peerby, zonder tussenkomst van een bouwmarkt; of het huren van accommodatie via Airbnb zonder tussenkomst van een hotel. Of aan het afnemen van een rit via Uber, zonder tussenkomst van een taxicentrale.

ShareNL heeft de relatie van de deeleconomie met de traditionele economie ook gevisualiseerd en daar verschillende typen initiatieven en bedrijven aan gekoppeld:

Welke recente ontwikkelingen zien jullie? Zou je de deeleconomie definiëren als hype, veenbrand of vloedgolf?

 We zien een doorbraak van deelplatformen en steeds snellere adoptie van de bestaande spelers binnen een aantal markten. Denk aan accommodatie, financiële en mobiliteitsmarkten. In veel andere markten is de deeleconomie nog in opkomst maar zien we wel exponentiële groeicijfers.

Welke zijn de drie belangrijkste kansen en uitdagingen die jullie voor de komende vijf jaar voorzien?

  1.  Een nieuwe, zeer flexibele arbeidsmarkt waar peer-to-peer platformen een structurele rol krijgen in de matchmaking tussen vraag en aanbod.
  2. De strijd tussen sociaal en efficiënt. Bewegen we naar meer sociaal contact, of dankzij automatisering en nieuwe dienstverlening juist naar minder sociaal contact. Meer hierover in dit blog: http://www.collaborativeconsumption.com/2015/06/01/the-rise-of-the-peer-to-business-to-peer-marketplace/
  3. In hoeverre gaat de deeleconomie bijdragen aan een duurzame toekomst? Enerzijds leidt het beter benutten van bestaande middelen tot een lagere milieudruk. Anderzijds kan er door de deeleconomie ook meer geconsumeerd worden en worden in sommige gevallen vervuilende producten extra benut. Zie ook ons recente onderzoek in opdracht voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/01/milieu-impact-en-kansen-deeleconomie

Jullie voorzien een doorgroei van een ‘sharing economy’ in 2015 naar een ‘sharing society’ in 2030. Dat raakt aan het thema van de opkomst van ondernemende gemeenschappen waar de komende SEiSMiC netwerksessie op 30 maart over gaat. Hoe zou je huidige gemeenschappen die voorlopen in de deeleconomie karakteriseren (stad, dorp, rijk, arm, werkend of werkloos)? 

Het is nog geen 2030. Je zou kunnen stellen dat vooroplopende gemeenschappen, in welke hoedanigheid dan ook, deelplatformen weten te benutten als zijnde een gereedschapskist waarmee de lokale gemeenschap kan floreren. Bijvoorbeeld een sportvereniging, straat, bedrijf of buurthuis die deelplatformen benutten om in de eigen behoefte te voorzien of de omgeving een handje te helpen.

En hoe verspreidt het gedachtegoed van de deeleconomie zich naar andere typen gemeenschappen, wat voor soort prikkels of inspiratiebronnen werken om over groepsgrenzen heen te gaan? 

Hier is een gezonde hoeveelheid serendipity (toeval) voor nodig. De grotere deelplatformen slaan bruggen tussen verschillende gemeenschappen. Maar er is nog maar weinig bekend over de lange termijn impact van die bruggen. Zie ook het recente interview van Rense Corten, onderzoeker bij Universiteit Utrecht: http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/u-vandaag/20160224-1700/

Jullie zijn vanaf het begin ook gericht op onderzoek, kun je een onderzoek noemen dat je iedereen zou aanbevelen om te lezen?

Wij ontwikkelen in samenwerking met Oxford University en een aantal andere universiteiten en internationale partners de deeleconomie bibliotheek (Collaborative and Sharing Economy Library). Hier kan iedereen 1 twee muisclicks relevante onderzoeken vinden. Zie www.collaborativeeconomy.com.

Natuurlijk beveel ik graag nog een ander onderzoek dat wij onlangs afronden voor het ministerie van Economische Zaken aan getiteld: ‘innoveren in de deeleconomie.’ http://www.slideshare.net/shareNL/sharenl-onderzoek-iov-ez-innoveren-in-de-
deeleconomie-18-12-2015

Hoe kan Europees JPI onderzoek naar stedelijke vraagstukken jullie helpen?

Wij monitoren vanaf dit jaar verschillende steden die de deeleconomie benutten om lokale vraagstukken op te lossen. Het JPI onderzoek kan dus lokale vraagstukken aanleveren, en wellicht steden helpen lokaliseren die meer met de deeleconomie willen doen.

En welke bijdrage kan het SEiSMiC netwerk op 30 maart leveren? 

Het zou mooi zijn als het SEiSMiC netwerk mee kan denken over de lange termijn implicaties van de deeleconomie en hoe de kwaliteit van leven in steden (en krimpgebieden) verbetert kan worden met behulp van de deeleconomie.

Meer weten over de deeleconomie en shareNL? Pieter geeft op 30 maart tijdens de gezamenlijke Belgische en Nederlandse SEiSMiC netwerkbijeenkomst een workshop waarin hij dieper op bovenstaande ingaat. Aanmelden kan via bram.heijkers@platform31.nl, en mocht je vragen hebben bel dan op 06 - 3511 5803.

Bron: SEiSMiC

SEiSMiC NL/B netwerksessie Nieuwe stedelijke economie; unusual business, 30 maart, Utrecht

De uitnodiging is enkele weken geleden al uit gegaan, maar bij deze nodigen SEiSMiC NL, SEiSMiC België en SIAC iedereen nogmaals uit om deel te nemen aan de volgende nationale netwerkbijeenkomst bij Seats2Meet in Utrecht.

Centraal staat de ‘Nieuwe stedelijke economie’ waarbij de toenemende rol van ondernemende gemeenschappen in de schijnwerper wordt gezet. Gemeenschappen die bijvoorbeeld in coöperatief verband een steeds prominentere rol gaan spelen als partner of tegenkracht van overheden en marktpartijen. De belangrijkste vraag waar we op in gaan is: Hoe versterken ondernemende gemeenschappen de stedelijke economie met nieuw elan en werkwijzen?

Naast Pieter van shareNL deelt Nathan Rozema (Labyrint Onderzoek en advies) zijn ervaringen met onder andere geldstromen door de wijk. SEiSMiC-ers van het eerste uur Erna en Arjan vertellen over het internationaal consortium van social innovators, universiteiten en steden dat ze vanuit SIAC hebben opgezet en dat meedoet aan de Europese Smart city call.

Ook Jurgen van der Heijden (AT Osborne), Koos van Dijken (Platform31), Saskia Ruijsink (EUR) en Sara Rach (DRIFT) verzorgen bijdragen, naast de pitches van en aantal social innovators. Meer weten, ga naar de website SEiSMiC NL waar de uitnodiging is opgenomen.

Comment